top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Társasággal történő kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésről

 

A 4U Academy Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően jelen dokumentum útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésének tényéről és céljairól, valamint az adatkezelés minden további releváns körülményéről.

​I. Az Adatkezelő megnevezése

 

Az Adatkezelő megnevezése: 4U Academy Kft. 

Az Adatkezelő székhelye: 8096 Sukoró, Kalász utca 13. B. ép.

Az Adatkezelő postacíme: 8096 Sukoró, Kalász utca 13. B. ép.

Az Adatkezelő e-mail címe: hello@4uacademy.io

 

​II. Az adatkezelés célja

A Társasággal történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele a Társaság weboldalán keresztül. 

III. A kezelt személyes adatok kategóriái

Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok, így különösen az Ön neve, e-mail címe, az üzenet tárgya és annak szövege.

 

​IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, személyes adatai kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap tárhelyét a WIX.com LTD (székhely: Yunitsman 5., Tel Aviv, Israel), mint adatfeldolgozó biztosítja. A harmadik országba történő adattovábbításra a Bizottság 2011/61/EU megfelelőségi határozata alapján kerülhet sor.

A Társaság a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. Ugyanakkor amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve kötelesek vagyunk a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

​VI. A személyes adatok tárolásának ideje

Személyes adatait a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.  

 

​VII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor. 

VIII. Az érintett jelen adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezeléssel összefüggésben Ön az alábbi érintetti jogok gyakorlására jogosult:

1. Hozzájárulás visszavonásához való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

2. Hozzáféréshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Társaságunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a személyes adatai kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Erre irányuló megkeresés esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére, azzal, hogy az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthatunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, és nem kéri máshogy, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére.

 

3. Helyesbítéshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

 

4. Törléshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy

 • Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy

 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük, vagy

 • a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy

 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

6. Adathordozhatósághoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérheti a személyes adatok adatkezelők közti közvetlen továbbítását. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

​IX. Eljárás érintetti kérelem esetén:

Tájékoztatjuk, hogy érintetti jogai gyakorlásra irányuló kérelmét fenti elérhetőségeinken terjesztheti elő Társaságunk részér azzal, hogy érintetti jogainak gyakorlásához személyazonosságának igazolása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az azonosítható érintettől származó kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

X. ​Jogorvoslathoz való jog:

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi jogszabályok által támasztott követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, annak alábbi elérhetőségei egyikén:

 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;

 • postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

 • telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;

 • fax: +36 (1) 391-1410.

 

Lehetősége van továbbá személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság székhelye szerint a perre a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Sukoró, 2023.12.20.

bottom of page